Pasningsvejledning Sået græs

Pasning af sået græs

Vejledning til efterfølgende pleje af en nysået græsplæne.

Det bedste resultat opnås hvis græsset sås fra sidst i juli frem til midt i september. Alternativt kan man så i foråret frem til medio maj.

En sået græsplæne kan først forventes at være slidstærk efter én hel vækstsæson.

Vanding

Du skal ikke vande din nysåede græsplæne. Dels risikere du at frøene flyder væk med vandet og dels at vandet samler sig i små lavninger. Samtidigt giver vanding jorden en hård skorpe som påvirker spiringen negativt. Dog er fugtighed i jorden en forudsætning for at græsfrøene kan spire. Det kan derfor, i længerevarende tørkeperioder blive nødvendigt med vanding, men i så fald skal det ske med fin forstøvning.

Spiring

Græsset fremspirer, afhængig af sort og fugtighed, efter 1-4 uger. En noget uens fremspiring kan sjældent undgås. Bare pletter kan skyldes vandmangel eller at frøene er blæst vækst. Eventuelle huller løsnes let i de øverste centimer med en rive, hvorefter der eftersås.

Ukrudt

Der er helt normalt at der efter såning fremspirer en mængde ukrudtsarter sammen med græsset. De fleste er enårige arter der forsvinder i takt med at græsset vokser og klippes. Enkelt større og aggressive arter kan luges væk i starten. En egentlig sprøjtning med ukrudtsmidler må tidligst foretages 3-4 måneder efter såning.

Gødning

Når græsset er godt fremspiret og tæt i væksten stimuleres med en plænegødning, ca. 2,5 kg pr. 100 m2. Herefter kan den årlige gødskning udføres som f.eks. 3 årlige gødskninger i april, juli og september hvor der gives samme dosering af en plænegødning. Klippes græsset med opsamler kan der øges til 5 gødskninger i vækstsæsonen.

Klipning

Græsset klippes 1. gang ved ca. 6 cm græshøjde. Herefter klippes græsset efter behov. Ved ca. 5 cm højde klippes ned til 3 cm, aldrig kortere. Klip ikke mere end 1/3 af græshøjden i én klipning. I meget tørre perioder bør klippehøjden øges lidt.

Vertikalskæring

Der må tidligst vertikalskæres efter 1. vækstsæson. Herefter udføres vertikalskæringer bedst i april/maj eller august/september.

Mos

Mos i græs er et symptom på græs der trives dårligt. Dette ses hyppigst på fugtige og skyggefulde steder. Generelt forebygges mosdannelse bedst ved at holde en velplejet plæne hvor græsset trives optimalt. Dvs. gødskning og regelmæssige klipninger hvor græsset ikke klippes for kort (dette svækker græsset). Årlige vertikalskæring eller plæneluftninger kan desuden forbedre græssets vækstbetingelser og begrænse mosdannelsen. Er der tale om sur jord (lavt reaktionstal) gives der kalk. Mos kan kortvarigt bekæmpes med en blanding af 3 kg svovlsur ammoniak og 1 kg. jernvitriol (ikke lovligt for private haveejere) opblandet i fint sand. Dette rækker til 100 m2 . Udbringes bedst om morgenen på dugvådt græs og hvor der forventes sol i løbet af dagen. Det visne mos rives efterfølgende sammen.

Skadedyr og sygdomme

Skadedyr og sygdomme. For at forebygge svampesygdommen sneskimmel i græs bør der i efteråret rives græsafklip og blade sammen så plænen får luft. I græsset kan der også komme skadelige insekter af f.eks. stankelbenslarver eller gåsebillelarver. Disse lever af græsrødder og kan lave betydelige skader, især på lette jorder. Bekæmpes specifikt med kemiske bekæmpelsesmidler.

Show Filters

Viser alle 2 resultater

Viser alle 2 resultater